Blogg

Om studierna på IQoro

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Varför har ni inga kontrollgrupper?

För det första är det viktigt att poängtera att det inte är våra egna studier. Studierna utförs av forskare vid svenska universitet.

Det finns olika anledningar till att studierna på träning med IQoro inte har några kontrollgrupper.

  • Det inga liknande behandlingar att jämföra med, så det går inte att låta en grupp träna med IQoro och en grupp med ett annat neuromuskulärt redskap.
  • Det är inte etiskt försvarbart att låta en grupp patienter sluta med sin syradämpande medicinering under behandlingen med IQoro.
  • Det är inte heller etiskt försvarbart att låta en kontrollgrupp med symtom på diafragmabråck få en behandling som inte med stor säkerhet kommer att få en positiv effekt på deras symtom.

Däremot fungerar patienterna som sin egen kontrollgrupp. Deltagarna i studierna har konsekvent sökt vård och haft problem under minst ett, och i genomsnitt fyra år. Under den tiden har deltagarna enbart fått traditionell behandling med syradämpande mediciner, men har trots det inte förbättrats. Först därefter har de fått delta i studierna, och då kan man se om och hur patientens symtom utvecklas under studiens gång.

Forskarna har även jämfört olika deltagargrupper med varandra. Resultaten mellan dessa grupper skiljer sig inte åt. Samtliga enskilda studier uppvisar också samstämmiga positiva resultat.

Läs mer: Vetenskapliga artiklar om träning med IQoro

Vad är en kontrollgrupp?

En kontrollgrupp är en grupp individer som ingår som jämförelse i en vetenskaplig studie. De finns med för att man ska kunna jämföra den så kallade försöksgruppen med en annan grupp och på så vis kunna se om resultatet skiljer sig åt mellan grupperna. Vid en vetenskaplig studie på läkemedel kan exempelvis försöksgruppen få verksam medicin, medan kontrollgruppen får tabletter utan verksamt ämne, så kallat placebo.

Behövs det inte fler deltagare?

Antalet deltagare i studierna på IQoro har bestämts tillsammans med en statistiker för att underlaget ska vara tillräckligt stort för att kunna säga att resultaten är statistiskt signifikanta, det vill säga att de inte beror på slumpen.

Den här frågan handlar ofta om jämförelse med stora läkemedelsstudier där man genom att tillföra kroppen ett läkemedel vill göra förändringar i kroppen, exempelvis minska produktionen av magsyra.

Förändringar i kroppen innebär en hög risk som noga måste avvägas mot nyttan, vilket kräver ett betydligt större underlag för att fånga upp ovanliga biverkningar eller placeboeffekter.

IQoro är en CE-märkt medicinteknisk produkt klass 1, låg risk. Därmed följer andra krav och regelverk.

Är det era egna studier?

Nej, det är inte våra egna studier.

Forskningen på resultaten från träning med IQoro är utförd av forskarteam med olika professioner inom kirurgi, öron-näsa-hals, logopedi, medicin, specialisttandläkare, sjuksköterskor, mag- och tarm specialist och röntgen vid de svenska universiteten i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro och Karlstad.

Finansieringen kommer från svenska statliga medel eller fonder och har godkänts av en etisk kommitté.

Samtliga 17 studier på träning med IQoro är internationellt publicerade och granskade (peer reviewed) enligt praxis för vetenskapliga studier.

Läs mer: Vetenskapliga artiklar om träning med IQoro

Vilka vetenskapliga studier är gjorda med IQoro och vilka pågår just nu?

På vår hemsida hittar du korta beskrivningar av de studier som är gjorda på IQoro och de som pågår. Flera av studierna hittar du också om du söker på webbsidan PubMed.gov (US National Library of Medicine – National Institute of Health) som är en samlingsplats för publicerade vetenskapliga artiklar. I sökfältet på PubMed.gov skriver du ”IQoro”.

I den tidiga forskningen fanns inte namnet ”IQoro”. Då användes istället ordet munskärm. Det gör tyvärr att många idag blandar ihop IQoro och munskärm, trots att de är olika saker. En munskärm är ett lämpligt träningsredskap om det enbart är läppmuskulaturen som ska stärkas. Munskärm används i bland även som nappavvänjare.

Om du tränar med munskärm ska du inte förvänta dig samma resultat som när du tränar med IQoro. Det är helt enkelt inte gjord någon forskning som visar att munskärm har samma goda verkan och effekt som IQoro.

IQoro är en neuromuskulär träningsmetod som når 148 muskler och har en annan design, storlek samt tillverkningsmaterial. IQoro är CE-märkt (godkänd av Läkemedelsverket), patenterad, har manual på flera språk (svenska, norska, finska, danska, tyska och engelska) samt att forskning har skett i samarbete med svenska universitetssjukhus. Vi lutar oss enbart mot kliniska erfarenheter och vetenskapliga resultat när vi rekommenderar den neuromuskulära träningen.