Aktuellt

Vanliga frågor

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Hur köper jag IQoro?

IQoro köper du enklast i vår webbshop som privatperson. Här kan du läsa hur du beställer IQoro som vårdgivare.

Den här filmen tar dig igenom hela köpprocessen och är till för dig som inte är van att handla på nätet. Om du inte har möjlighet att köpa IQoro på webben, är du alltid välkommen att ringa vår kundsupport så hjälper vi dig.

https://youtu.be/pbV3t4-_YGw

 

Ska jag sluta med PPI:er när jag börjar träna med IQoro?

Nej, det är inget problem att äta PPI-läkemedel och träna med IQoro samtidigt, det kan till och med vara lämpligt att fortsätta med dessa en tid. I takt med att träningen ger resultat kommer dina symtom att minska och därmed behovet av lindring.

Rekommendationen är att rådgöra med din din vårdkontakt kring hur du eventuellt kan minska din användning av läkemedel.

Läs mer: Om PPI-läkemedel

Vad är Barrets?

Barretts esofagus (kallas ibland Baretts syndrom) orsakas vanligen av att man under en längre tid har haft reflux av magsyra från magsäcken upp i matstrupen.

Slemhinnan i matstrupen är inte lika ”tuff” som slemhinnan i magsäcken. Det innebär att när den frätande syran når den känsliga slemhinnan i matstrupen så kan det bli små frätskador. Dessa frätskador kan leda till cellförändringar och dessa kan på sikt utvecklas till cancer.

När Barretts upptäcks, vanligen genom gastroskopi, så förskrivs som regel PPI-läkemedel. Dessa läkemedel gör att magsyran blir mindre frätande och därav ger den inte heller lika svåra frätskador på slemhinnan i matstrupen.

Magsyran når matstrupen på grund av reflux, och reflux beror på ett diafragmabråck, vilket innebär försvagad muskulatur i diafragman.

PPI-läkemedel kan inte stärka den försvagade inre muskulaturen, vilket alltså är den bakomliggande orsaken till reflux, men är en mycket god symtomlindring för många.

För att bygga upp den försvagade inre muskulaturen rekommenderas träning med IQoro för att successivt minska återflödet av magsyra (reflux), samtidigt som du symtomlindrar med PPI-läkemedel.

PPI-läkemedel har biverkningar men i detta fall bör dessa accepteras så att matstrupen inte får fler frätskador. De som drabbas av Barretts följs upp med nya undersökningar regelbundet för att följa cellförändringarna.

Vilka typer av diafragmabråck finns det?

Det finns olika typer av diafragmabråck

Det finns flera olika sorters diafragmabråck, men här tar vi upp tre olika typer.

Glidbråck

Ungefär 90 procent av alla med ett difragmabråck har ett glidbråck¹.

Glidbråck innebär att din magsäck, helt eller delvis, okontrollerat glider upp genom hiatuskanalen (hålet i diafragman som matstrupen löper genom) och lägger sig i brösthålan.

När nedre matstrupssfinktern (LES) placerar sig i brösthålan ges möjlighet till reflux och andra symtom, bland annat eftersom magmunnen inte sluter tätt så att magsyra läcker ut.

Vid ett glidbråck är IQoro en rekommenderad behandling för att stärka muskulaturen i diafragman.

Källa: 1. Läkartidningen. 2018;115:E9PL

Paraesofagalt bråck

I mycket sällsynta fall är öppningen så pass stor i diafragman att magsäck och andra inre organ (som tarmar, bukhinna och mjälte) kan glida upp i brösthålan bredvid matstrupen.

Benämningen kommer av latinets para som betyder vid sidan av och esofagus som betyder matstrupe. Detta kan ge mycket svår bröstsmärta och inklämning. 

Vanligen undersöks och diagnostiseras detta genom gastroskopi eller röntgen. Därefter sker operation.

Denna typ av diafragmabråck är som sagt mycket ovanlig och det finns i dagsläget inte någon vetenskaplig studie eller klinisk erfarenhet kring träning med IQoro och paraesofagalt bråck. Därav bör träning med IQoro inte ske utan läkares uppsikt.

CDH-diafragmabråck

Under fosterutvecklingen är det många moment som ska stämma för att organ ska utvecklas optimalt. Ungefär ett av 4000 barn föds med ett diafragmabråck som benämns CHD (congenital diaphragmatic hernia).

Vid CDH har organen som ska ligga i bukhålan glidit upp i bröstkorgen och förhindrar att lungorna utvecklas ordentligt. Detta tillstånd upptäck som regel vid ultraljud under graviditeten och operation är som regel nödvändig mycket kort tid efter födseln.

Vad innebär divertikel?

Divertikel innebär en ficka i matstrupen. Den vanligaste anledningen till att matstrupen veckas verkar bero på att musklerna inte orkar sträcka ut sig ordentligt. Försvagade inre muskler beror ofta på ett diafragmabråck.

Vid ett diafragmabråck ges magsäcken (helt eller delvis) möjlighet att okontrollerat glida upp genom hiatuskanalen (hålet i diafragman där matstrupen går ner för att nå magsäcken). När detta sker minskar avståndet upp till svalget och matstrupen har inte längre plats för att hållas sträckt som ett stuprör. Konsekvensen blir att den veckar sig. När matstrupen veckar sig skapas fickor.

Klinisk erfarenhet har visat att patienter som har opererats för en ficka i matstrupen relativt ofta återfår sin ficka efter en tid. Flera som då har börjat träna med IQoro har fått som resultat att fickorna försvunnit. Detta har bedömts bero på att träningen med IQoro har stärkt upp muskulaturen. När goda resultat har uppnåtts har patienten gått över till underhållsträning och inga nya fickor har återbildats. 

Vad är PPI-läkemedel?

Protonpumpshämmare (PPI-läkemedel) finns med en mängd olika namn och tillverkare. I Sverige används vanligen läkemedel som innehåller omeprazol (Losec), esomeprazol (Nexium), pantoprazol (Pantoloc) och lanzoprazol (Lanzo).

I magsäcken har vi magsyra som har till uppgift att bryta ned maten för att tarmen ska kunna ta upp näringsämnen, men magsyran dödar även skadliga virus, bakterier och parasiter.

Magsyran innehåller starkt frätande saltsyra som tillverkas av de så kallade protonpumparna. PPI-läkemedlen ser till att protonpumparna minskar sin produktion, helt eller delvis. 

Med en minskad mängd saltsyra blir magsyran mindre frätande, vilket är bra om man har reflux och olika tillhörande symptom. Men det finns även en del kända biverkningar. Dessa står beskrivna i läkemedlens bipacksedlar som alltid medföljer vid köp, på tillverkarnas hemsidor och i vetenskapliga forskningsstudier

Reboundeffekt när man slutar med PPI-läkemedel

När man slutar med PPI-läkemedel finns risk för en så kallad reboundeffekt. Det innebär att man kan få problem med till exempel ökad halsbränna och sura uppstötningar. Detta kallas ibland för utsättningsdyspepsi.

Dyspepsi ett samlingsnamn för olika symtom som härleds från övre delen av magen. Du kan till exempel ha känslan av en sugande hungerkänsla eller en brännande känsla i magsäckens övre del. 

Besvären kan uppstå när du slutar ta ditt PPI-läkemedel men brukar försvinna efter ett par veckor. Teorin kring varför detta sker lutar åt att det tar tid för protonpumparna att återställas när den kemiska påverkan från PPI-läkemedlet försvinner. Därför är rekommendationen att trappa ned dessa läkemedel successivt/långsamt.

Mer information om att sluta med PPI:er

Du behöver inte sluta med PPI-läkemedel för att börja träna med IQoro.

Många regioner har egna broschyrer där de informerar om hur, när och varför PPI-läkemedel ska tas, samt att man så snart som möjligt ska trappa ut medicineringen för att minska tråkiga biverkningar.

Här hittar du två av informationsbroschyrerna:

Region Skåne: Att sluta med protonpumpshämmare, informationsbroschyr till patienter som ska avsluta sin behandling

Region Västernorrland: Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, att sluta med behandling

Vad är magsår (ulcus)?

I magsäcken finns magsyra, men även skyddande ämnen som gör att magsäcken och tunntarmen (den del av tarmen som är närmast magsäcken) har en bra balans som fungerar både nedbrytande och skyddande. 

Rubbas balansen så kan vi få sår i slemhinnan, i magsäcken eller i tarmen. Den vanligaste orsaken till att man får magsår, alltså sår i tunntarmen, beror på en bakterie som heter Helicobacter Pylori (HP). 

Man kan även få sår på grund av olika läkemedel, eller av anledningar som är svåra att härleda. Magsår som beror på HP diagnostiseras vanligen genom avföringsprov, biopsi genom gastroskopi, ett blodprov eller ett utandningsprov.

Konstaterade magsår följs upp av din vårdkontakt, vanligen genom gastroskopi. Magsår behandlas genom att kombinera ett PPI-läkemedel och antibiotika i 1–2 veckor. 

Blödande magsår och brustet magsår är ett allvarligt hälsotillstånd. 

Vad är magsyra?

I vår magsäck har vi magsyra. Den består bland annat av enzymer, saltsyra och slem.

Saltsyran och enzym (pepsin) har som uppgift att bryta ner maten som vi äter så att tarmen kan ”suga upp” protein och näringsämnen.

Syran är även till för att döda virus, vissa bakterier och parasiter som vi helt naturligt får i oss varje dag. I genomsnitt tillverkas ca två liter magsyra varje dag.

Slemhinnan i magsäcken tål vanligen denna frätande magsyra mycket bra. När magsyra tar sig upp till matstrupen, reflux, kan vi få en hel del besvärliga symtom.

Läs mer: Om reflux

Kan IQoro ge träningsvärk?

När man belastar muskler intensivt och på ett ovant sätt kan det ge träningsvärk. Därför kan även träning med IQoro ge träningsvärk.

Det är inte farligt och träningsvärken kommer att gå över, samt kommer att minska i takt med att vänjer sig vid belastningen. Du behöver inte avstå träning på grund av träningsvärk, men det kan vara en god idé att ta det lite lugnare.

Här kan du läsa mer om IQoro och träningsvärk, samt hur du kan minska din träningsdos.

Kan man få IQoro utskrivet som hjälpmedel?

Den neuromuskulära träningsmetoden IQoro är inte ett hjälpmedel, det är en träningsmetod som både är förebyggande, bibehåller funktioner längre, behandlande och rehabiliterande. Inom hälso- och sjukvården kan den ändå räknas som ett hjälpmedel ibland. Det gäller då sjukhus/mottagning/klinik har upphandlat IQoro och finns för dem att beställa i deras eget inköpssystem. Hör hur det är hos din vårdkontakt.

Kan man få IQoro via hälso- och sjukvården?

Det ser olika ut över landet och därför svårt att svara på. Ungefär hälften av Sveriges regioner och landsting har idag mottagningar som köper IQoro, oftast är det logopedmottagningar som ligger i framkant när det gäller användandet. Det finns även Öron-, Näsa- och Halsmottagningar som tillhandahåller IQoro till vissa patientgrupper. Andra mottagningar, kliniker och tandläkare har demo-produkter så de kan visa hur träningen går till, men du får köpa IQoro själv via dem (1 500 kr/st) eller så hänvisas du till webbutiken; iqoro.se.

Samtliga kliniker, mottagningar, sjukhus och privata vårdgivare har möjlighet att upphandla och köpa in IQoro. Hör med din vårdkontakt vad som gäller hos dem. Har de inte tagit ställning till IQoro går det bra att hänvisa till vår hemsida för mer information.

Då IQoro både är förebyggande-, bibehållande-, behandlande- och rehabiliterande neuromuskulär träning kan du även höra dig för med:

– företagshälsovården

– använda friskvårdspeng och få ersättning för inköp

– sjuk- och olycksfallsförsäkring

– söka stipendium via stiftelse t ex Majblomman (gäller barn) eller sök på nätet

– din vårdkontakt

Jag har fått blod i munnen när jag tränar med IQoro. Är det vanligt?

Det händer att man får blod i munnen vid träning. Oftast beror det på dessa orsaker:

– har du haft besvär med sura uppstötningar/reflux/halsbränna/segt slem i halsen så har du troligen haft magsyra som har frätt på slemhinnan i matstrupen. I vanliga fall åker detta blod ner i magsäcken och du märker inte av det. När du tränar med IQoro skapar du ett ökat tryck som kan göra att blodet i stället kommer upp i munnen. Detta är ofarligt. Ibland blandar sig blodet med saliv och kan då se mer ut. Den tryckökning som sker leder inte till blödningar.

– en pågående infektion i munnens slemhinna eller i någon tand kan leda till blod i munnen. Har du mycket tandsten kan även detta bidra till en mer skör och lättblödande slemhinna. Var det länge sedan du besökte tandvården kan det vara dags för ett besök.

– skör slemhinna är en vanlig läkemedelsbiverkan.

Försökt att själv se dig i munnen med hjälp av en spegel eller ta hjälp av någon som kan titta dig i munnen för att se vart blodet kommer ifrån. Du får gärna kontakta oss via telefon eller mejl om du känner dig orolig.