Blogg

Vanliga frågor

Filtrera på olika kategorier av frågor. Använd gärna sökfunktionen som täcker hela webbplatsen och kontakta vår kundsupport om du inte hittar svaret.

Vad innebär statistiskt signifikant?

I statistiska sammanhang innebär ordet signifikant att resultaten är så säkra att man vet att de inte beror på slumpen. Det finns bestämda modeller och metoder för att kunna säga att risken för att slumpfaktorer ligger bakom resultatet är så liten att det går att dra säkra vetenskapliga slutsatser från en studie.

Vedertagna statistiska modeller

När vi skriver att deltagarna i en studie förbättrades signifikant genom träning med IQoro innebär det att vi enligt vedertagna statistiska modeller kan konstatera att förbättringen verkligen skedde på grund av behandlingen och ingenting annat.

Hur man kan uppnå statistisk signifikans vid en studie varierar. Det beror på bland annat antalet deltagare i studien och hur tydligt resultatet är.

Olika krav för olika typer av studier

Kravet på nivån av statistisk signifikans i en studie kan också variera.
Det krävs därför betydligt fler deltagare för att uppnå statistisk signifikans till en medicinsk studie där man behöver kunna bedöma risken för ovanliga biverkningar, än vad som krävs för exempelvis en vetenskaplig studie på IQoro.

Man vet att IQoro är en medicinteknisk produkt, klass 1, som är riskfri att använda. Därför kan man göra studier där man jämför effekten av IQoro på olika grupper som är betydligt färre än det antal deltagare som man behöver när man exempelvis tar fram ett helt nytt vaccin.

Samarbete med statistiker

Statistisk signifikans beräknas genom statistiska modeller. I studierna på träning med IQoro har antalet deltagare tagits fram i samarbete med en statistiker för att ge ett tillräckligt underlag för att kunna säga att resultatet beror på behandlingen och inte på slumpen.

Signifikans uttrycks ofta i studier som att p < 0.05 vilket innebär att det är mindre än fem procents risk att det resultatet beror på slumpen eller p < 0.001 som innebär att det är mindre än en promilles risk (0,1 %) att resultatet beror på slumpen.

Fler statistiskt signifikanta studier gör resultatet ännu säkrare

Eftersom det i stort sett aldrig går att helt utesluta slumpen i en enstaka studie, eller att en studie på olika sätt påverkas av faktorer som är svåra att bedöma är det viktigt med ytterligare forskning. Resultaten från studierna på träning med IQoro ligger i linje med varandra och uppnår var för sig statistiskt signifikanta resultat.

Varför har ni inga kontrollgrupper?

För det första är det viktigt att poängtera att det inte är våra egna studier.

Varför studierna på träning med IQoro inte har några kontrollgrupper finns det flera orsaker till det och beror lite på vilken studie vi pratar om.

Dels finns det inga liknande behandlingar att jämföra med.

Det är inte heller etiskt försvarbart att låta patienter sluta med sin medicinering som de tar för sina symtom eller att inte erbjuda behandling som med stor sannolikhet kommer att få positiv effekt på patientens tillstånd.

Däremot fungerar patienterna som sin egen kontrollgrupp. Deltagarna har konsekvent sökt vård och haft problem under minst ett till fyra år (i median) och då enbart fått traditionell behandling med syradämpande mediciner, men har trots det inte förbättrats. Först därefter har de fått delta i studierna.

Forskarna har även jämfört olika grupper med varandra. Resultaten mellan dessa grupper skiljer sig inte åt. Samtliga enskilda studier uppvisar också samstämmiga positiva resultat.

Läs mer: Vetenskapliga artiklar om träning med IQoro

Behövs det inte fler deltagare?

Antalet deltagare i studierna på IQoro har bestämts tillsammans med en statistiker för att underlaget ska vara tillräckligt stort för att kunna säga att resultaten är statistiskt signifikanta, det vill säga att de inte beror på slumpen.

Den här frågan handlar ofta om jämförelse med stora läkemedelsstudier där man genom att tillföra kroppen ett läkemedel vill göra förändringar i kroppen, exempelvis minska produktionen av magsyra.

Förändringar i kroppen innebär en hög risk som noga måste avvägas mot nyttan, vilket kräver ett betydligt större underlag för att fånga upp ovanliga biverkningar eller placeboeffekter.

IQoro är en CE-märkt medicinteknisk produkt klass 1, låg risk. Därmed följer andra krav och regelverk.

Är det era egna studier?

Nej, det är inte våra egna studier.

Forskningen på resultaten från träning med IQoro är utförd av forskarteam med olika profession inom kirurgi, öron-näsa-hals, logopedi, medicin, specialisttandläkare, sjuksköterskor, mag- och tarm specialist och röntgen vid de svenska universiteten i Uppsala, Umeå, Linköping, Örebro och Karlstad.

Finansieringen kommer från svenska statliga medel eller fonder och har godkänts av en etisk kommitté.

Samtliga 17 studier på träning med IQoro är internationellt publicerade och granskade (peer reviewed) enligt praxis för vetenskapliga studier.

Läs mer: Vetenskapliga artiklar om träning med IQoro

Jag har blivit sämre i mina symtom efter inlett träning. Är det normalt?

Symtomförändring sker naturligt och vanligen förändrar sig tidigare symtom i samma takt som muskulaturen blir starkare.

Tidigare symtom kan tillfälligt förvärras för vissa. Det kan bero på flera orsaker och de vanligaste är:

  1. Du har slutat med den symtomlindring som du tidigare använt dig av.
  2. Träning med IQoro ger viss tryckförändring i munhåla-matstrupe och hiatuskanalen (hålet som vi alla har i diafragman som matstrupen löper igenom för att möta upp magsäcken när den befinner sig i sitt naturliga läge under diafragman).

Det kan leda till att vissa symtom blir mer kännbara under en period och att det ökade trycket kan tillfälligt leda till mer reflux. Då är det viktigt att du ändå fortsätter att träna med IQoro eftersom det kommer att bli bättre.

Fortsätt gärna med den symtomlindring som du får positiv effekt av så länge som du behöver det. I takt med att muskulaturen blir starkare kan du trappa ned den.

Hur köper jag IQoro?

IQoro köper du enklast i vår webbshop som privatperson. Här kan du läsa hur du beställer IQoro som vårdgivare.

Den här filmen tar dig igenom hela köpprocessen och är till för dig som inte är van att handla på nätet. Om du inte har möjlighet att köpa IQoro på webben, är du alltid välkommen att ringa vår kundsupport så hjälper vi dig.

https://youtu.be/pbV3t4-_YGw

 

Ska jag sluta med syrahämmande mediciner (PPI:er) när jag börjar träna med IQoro?

Nej, det är inget problem att äta syrahämmande läkemedel och träna med IQoro samtidigt, det kan till och med vara lämpligt att fortsätta med dessa en tid parallellt. I takt med att träningen ger resultat kommer dina symtom att minska och därmed behovet av lindring.

Först då kan du sluta med syrahämmande läkemedel. 

Rekommendationen är dock alltid att rådgöra med din din vårdkontakt kring hur du eventuellt kan minska din användning av läkemedel.

Läs mer: Om PPI-läkemedel

Vad är Barrets?

Barretts esofagus (kallas ibland Baretts syndrom) orsakas vanligen av att man under en längre tid har haft reflux av magsyra från magsäcken upp i matstrupen.

Slemhinnan i matstrupen är inte lika ”tuff” som slemhinnan i magsäcken. Det innebär att när den frätande syran når den känsliga slemhinnan i matstrupen så kan det bli små frätskador. Dessa frätskador kan leda till cellförändringar och dessa kan på sikt utvecklas till cancer.

När Barretts upptäcks, vanligen genom gastroskopi, så förskrivs som regel PPI-läkemedel. Dessa läkemedel gör att magsyran blir mindre frätande och därav ger den inte heller lika svåra frätskador på slemhinnan i matstrupen.

Magsyran når matstrupen på grund av reflux, och reflux beror på ett diafragmabråck, vilket innebär försvagad muskulatur i diafragman.

PPI-läkemedel kan inte stärka den försvagade inre muskulaturen, vilket alltså är den bakomliggande orsaken till reflux, men är en mycket god symtomlindring för många.

För att bygga upp den försvagade inre muskulaturen rekommenderas träning med IQoro för att successivt minska återflödet av magsyra (reflux), samtidigt som du symtomlindrar med PPI-läkemedel.

PPI-läkemedel har biverkningar men i detta fall bör dessa accepteras så att matstrupen inte får fler frätskador. De som drabbas av Barretts följs upp med nya undersökningar regelbundet för att följa cellförändringarna.

Vilka typer av diafragmabråck finns det?

Det finns olika typer av diafragmabråck

Det finns flera olika sorters diafragmabråck, men här tar vi upp tre olika typer.

Glidbråck

Ungefär 90 procent av alla med ett difragmabråck har ett glidbråck¹.

Glidbråck innebär att din magsäck, helt eller delvis, okontrollerat glider upp genom hiatuskanalen (hålet i diafragman som matstrupen löper genom) och lägger sig i brösthålan.

När nedre matstrupssfinktern (LES) placerar sig i brösthålan ges möjlighet till reflux och andra symtom, bland annat eftersom magmunnen inte sluter tätt så att magsyra läcker ut.

Vid ett glidbråck är IQoro en rekommenderad behandling för att stärka muskulaturen i diafragman.

Källa: 1. Läkartidningen. 2018;115:E9PL

Paraesofagalt bråck

I mycket sällsynta fall är öppningen så pass stor i diafragman att magsäck och andra inre organ (som tarmar, bukhinna och mjälte) kan glida upp i brösthålan bredvid matstrupen.

Benämningen kommer av latinets para som betyder vid sidan av och esofagus som betyder matstrupe. Detta kan ge mycket svår bröstsmärta och inklämning. 

Vanligen undersöks och diagnostiseras detta genom gastroskopi eller röntgen. Därefter sker operation.

Denna typ av diafragmabråck är som sagt mycket ovanlig och det finns i dagsläget inte någon vetenskaplig studie eller klinisk erfarenhet kring träning med IQoro och paraesofagalt bråck. Därav bör träning med IQoro inte ske utan läkares uppsikt.

CDH-diafragmabråck

Under fosterutvecklingen är det många moment som ska stämma för att organ ska utvecklas optimalt. Ungefär ett av 4000 barn föds med ett diafragmabråck som benämns CHD (congenital diaphragmatic hernia).

Vid CDH har organen som ska ligga i bukhålan glidit upp i bröstkorgen och förhindrar att lungorna utvecklas ordentligt. Detta tillstånd upptäck som regel vid ultraljud under graviditeten och operation är som regel nödvändig mycket kort tid efter födseln.

Vad innebär divertikel?

Divertikel innebär en ficka i matstrupen. Den vanligaste anledningen till att matstrupen veckas verkar bero på att musklerna inte orkar sträcka ut sig ordentligt. Försvagade inre muskler beror ofta på ett diafragmabråck.

Vid ett diafragmabråck ges magsäcken (helt eller delvis) möjlighet att okontrollerat glida upp genom hiatuskanalen (hålet i diafragman där matstrupen går ner för att nå magsäcken). När detta sker minskar avståndet upp till svalget och matstrupen har inte längre plats för att hållas sträckt som ett stuprör. Konsekvensen blir att den veckar sig. När matstrupen veckar sig skapas fickor.

Klinisk erfarenhet har visat att patienter som har opererats för en ficka i matstrupen relativt ofta återfår sin ficka efter en tid. Flera som då har börjat träna med IQoro har fått som resultat att fickorna försvunnit. Detta har bedömts bero på att träningen med IQoro har stärkt upp muskulaturen. När goda resultat har uppnåtts har patienten gått över till underhållsträning och inga nya fickor har återbildats. 

Vad är PPI-läkemedel?

Syrahämmande läkemedel mot reflux, halsbränna och andra vanliga symtom på diafragmabråck kallas också för PPI-läkemedel. PPI står för protonpumpshämmare. 

De syrahämmande läkemedlen minskar mängden magsyra i magsäcken. Syrahämmande läkemedel finns med en mängd olika namn och tillverkare. I Sverige används vanligen läkemedel som innehåller omeprazol (Losec), esomeprazol (Nexium), pantoprazol (Pantoloc) och lanzoprazol (Lanzo).

Hur fungerar syrahämmande läkemedel?

I magsäcken har vi magsyra som har till uppgift att bryta ned maten för att tarmen ska kunna ta upp näringsämnen, men magsyran dödar även skadliga virus, bakterier och parasiter.

Magsyran innehåller starkt frätande saltsyra som tillverkas av de så kallade protonpumparna. PPI-läkemedlen ser till att protonpumparna minskar sin produktion, helt eller delvis. 

Med en minskad mängd saltsyra blir magsyran mindre frätande, vilket lindrar tillfälligt om man har reflux och andra symtom på diafragmabråck.

Men det finns även en del kända biverkningar. Dessa står beskrivna i läkemedlens bipacksedlar som alltid medföljer vid köp, på tillverkarnas hemsidor och i vetenskapliga forskningsstudier

Reboundeffekt när man försöker sluta med PPI-läkemedel

När man slutar med syrahämmande läkemedel finns risk för en så kallad reboundeffekt. Det innebär att man kan få problem med till exempel ökad halsbränna och sura uppstötningar. Detta kallas ibland för utsättningsdyspepsi.

Dyspepsi ett samlingsnamn för olika symtom som härleds från övre delen av magen. Du kan till exempel ha känslan av en sugande hungerkänsla eller en brännande känsla i magsäckens övre del. 

Besvären kan uppstå när du slutar ta ditt PPI-läkemedel men brukar försvinna efter ett par veckor. Teorin kring varför detta sker lutar åt att det tar tid för protonpumparna att återställas när den kemiska påverkan från PPI-läkemedlet försvinner. Därför är rekommendationen att trappa ned dessa läkemedel successivt/långsamt.

Läs mer om att sluta med syrahämmande läkemedel

 

Många regioner har egna broschyrer där de informerar om hur, när och varför PPI-läkemedel ska tas, samt att man så snart som möjligt ska trappa ut medicineringen för att minska tråkiga biverkningar.

Här hittar du två av informationsbroschyrerna:

Region Skåne: Att sluta med protonpumpshämmare, informationsbroschyr till patienter som ska avsluta sin behandling

Region Västernorrland: Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare, att sluta med behandling

Vad är magsår (ulcus)?

I magsäcken finns magsyra, men även skyddande ämnen som gör att magsäcken och tunntarmen (den del av tarmen som är närmast magsäcken) har en bra balans som fungerar både nedbrytande och skyddande. 

Rubbas balansen så kan vi få sår i slemhinnan, i magsäcken eller i tarmen. Den vanligaste orsaken till att man får magsår, alltså sår i tunntarmen, beror på en bakterie som heter Helicobacter Pylori (HP). 

Man kan även få sår på grund av olika läkemedel, eller av anledningar som är svåra att härleda. Magsår som beror på HP diagnostiseras vanligen genom avföringsprov, biopsi genom gastroskopi, ett blodprov eller ett utandningsprov.

Konstaterade magsår följs upp av din vårdkontakt, vanligen genom gastroskopi. Magsår behandlas genom att kombinera ett PPI-läkemedel och antibiotika i 1–2 veckor. 

Blödande magsår och brustet magsår är ett allvarligt hälsotillstånd.