Snarkning – social snarkning och sömnapné

Snarkning är något som, direkt eller indirekt, berör de allra flesta av oss och är ett vanligt förekommande problem. Du kanske inte snarkar själv men din partner gör det, vilket leder till att ni båda drabbas av störd nattsömn.

Åtskilliga par har skilda sovrum till följd av snarkningsproblematiken, något många inte gärna pratar högt om. I dessa fall handlar det om så kallad social snarkning. 

Andelen som dessutom lider av andningsuppehåll, så kallad sömnapné, är vanligare än vad man hittills trott. En person som lider av sömnapnésyndrom, med dagtrötthet, kan ha hundratals andningsuppehåll per natt med efterföljande mikrouppvakningar och syresänkningar i blodet. Något som leder till allvarliga hälsorisker.[1]

Samtidigt är få själva medvetna om andningsuppehållen, utan uppmärksammas först av omgivningen efter att ha delat sovrum med någon. 

Nedan går vi igenom vanliga symtom och risker vid snarkning och sömnapnésyndrom. Vi beskriver även vad som händer fysiskt under snarkning och sömnapnésyndrom samt den effekt den neuromuskulära träningsredskapet IQoro kan ha på denna problematik. 

Social snarkning – drabbar fler män än kvinnor [1]

De flesta av oss känner någon som snarkar eller regelbundet störs av en partner som snarkar, så kallad social snarkning. Det är dubbelt så vanligt att män snarkar i jämförelse med kvinnor.

Att omkring 18 procent av männen och 8 procent av kvinnorna snarkar regelbundet visar flera studier vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sunderby sjukhus i Luleå. Siffrorna beror dock på vilken åldersgrupp man undersöker.

Andelen som snarkar högt och störande ökar nämligen med stigande ålder. Flest snarkare hittas i åldersgruppen 50–60 år, där 26 procent av männen och 15 procent av kvinnorna snarkar varje natt. 

Kvinnor klarar sig lindrigare undan vilket kan förklaras av det kvinnliga könshormonet östrogen – som möjligen har en skyddande effekt – samt att övervikt inte sätter sig på samma sätt som hos män. Män tenderar att få en mer central fetma runt buk och hals.

Vanligt med snarkning under graviditeten

Snarkning under graviditet är vanligt, speciellt mot slutet då över 20 procent av alla gravida snarkar. Forskare i Umeå har visat att gravida kvinnor som snarkar löper dubbelt så stor risk att drabbas av högt blodtryck och havandeskapsförgiftning. 

Eva tränade bort sin snarkning – i smyg

Eva fick plötsligt reda på att hon snarkade, vilket gjorde henne både förvånad och generad. Så hon började träna med IQoro i smyg.

Mina barn och barnbarn är ju de enda som vetat om att jag snarkat, men däremot har de inte haft en aning om att jag tränat bort det hela med IQoro. ”Jaha, då har det väl växt bort!” blev mitt svar. Läs Evas berättelse

Sömnapné – nattliga andningsuppehåll [1]

Svensk forskning är internationellt ledande inom obstruktiv sömnapné, återkommande andningsuppehåll under sömnen. Forskningsrön visar att sömnapné har ett samband med flera allvarliga sjukdomar, såsom förhöjt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes och depression.[3, 1] Det finns också ett samband mellan sömnapné och trafikolyckor. 

För att räknas som en sömnapné ska andningsuppehållet hos vuxna pågå under minst 10 sekunder. Hos en person med grava sömnapnéer kan apnéer inträffa upp till 600 gånger under en och samma natt.

Att ha sömnapné, utan symtom dagtid, är dubbelt så vanligt bland män (24 procent) som bland kvinnor (9 procent). En ny svensk studie visar emellertid att sömnapné är betydligt vanligare än vad man tidigare trott.

En så stor andel som 50 procent av alla kvinnor mellan 20 och 70 år har sömnapné. Sjukdomen förekommer oftare vid övervikt, förhöjt blodtryck och blir dessutom vanligare med stigande ålder.[4]   

Vid sömnapnésyndrom orsakar sömnapnén dagtrötthet. Trots att det förekommer hos såväl män som kvinnor är det vanligare bland männen. Minst fyra procent av männen och två procent av kvinnorna lider av sömnapnésyndrom. 

Sömnapné hos barn

Luftvägshinder hos barn förekommer också. Det är inte normalt att barn snarkar och ska därför undersökas i näsa och svalg. Vanligaste orsakerna till apné hos barn är stora halsmandlar eller körtel bakom näsan (adenoid) som täpper till de övre luftvägarna.

Två typer av sömnapné

1. Central sömnapné

Personer som har central sömnapné snarkar inte. En central sömnapné kännetecknas av total eller delvis minskning av nervimpulser till andningsmusklerna.

Under andningsuppehållet, som varar minst 10 sekunder, ökar först andningsrörelserna för att därefter successivt minska, till att övergå till en central apné helt utan bröstkorgsrörelser. Kroppen gör under apnén inga försök till att dra in luft.

De bakomliggande orsakerna till central sömnapné är tämligen okända, liksom konsekvenserna av central sömnapné samt hur apnén kan behandlas.

2. Obstruktiv sömnapné

Personer som har obstruktiv sömnapné (OSA) snarkar och har en trång övre luftväg, vilket orsakar dagtrötthet. Andningsrörelserna är kraftiga under andningsuppehållet, men personen får ingen luft då övre luftvägen är tilltäppt, ofta av en bakåtfallande tungbas, stora halsmandlar (tonsiller) eller stor näskörtel.

Övervikt är också en vanlig orsak, även om en stor andel sömnapnoiker inte är överviktiga. Fettansamlingar runt halsen kan öka risken för att täppa till luftvägarna, då området från näsa till stämband endast består av bindväv, muskler och fettvävnad som ska klara av att hålla luftvägarna fria.

Symtom vid snarkning med sömnapnésyndrom [1, 2]

Det är inte alltid en person är medveten om sin snarkning eller sina sömnapnéer. Detta beroende på att många lever ensamma. Det är inte alls ovanligt att det kan gå flera år innan en person blir varse sin problematik. Kanske uppdagas det under en resa med en vän eller vid ett läkarbesök för andra symtom. 

Vanliga symtom vid sömnapnésyndrom är:

 • Snarkning.
 • Onormal dagtrötthet.
 • Muntorrhet.
 • Ont i svalget på morgonen.
 • Orolig sömn.
 • Kissar flera gånger på natten.
 • Humörsvängningar.
 • Uppvaknade nattetid med känslan av att inte få luft.
 • Känsla av att aldrig vara utvilad.
 • Lätt att somna i olika vardagssituationer.
 • Blir lätt trött vid bilkörning eller som medpassagerare.
 • Högt blodtryck.
 • Huvudvärk på morgonen.
 • Sura uppstötningar.
 • Nattlig hosta.
 • Yrsel.

Bakomliggande orsaker till snarkning [1, 2]

Andningen är för gemene man självklar och inte något vi reflekterar över, men är en komplex procedur. In- och utandning styrs via signaler från andningscentrum i hjärnstammen (förlängda märgen) dels via olika reflexer, men kan också påverkas med viljan. 

Under inandning i vaket tillstånd reagerar musklerna i svalgväggarna reflexmässigt och vidgar svalget. När vi sover slappnar musklerna av, varpå svalgväggarna blir mer eller mindre slappa och känsligare för tryckförändringar.

Hos vissa individer blir muskelaktiviteten så låg att de inte klarar av att hålla luftvägen öppen vid inandningen.

Undertrycket vid inandningen kan då få svalgväggarna att pressas inåt till att helt kollapsa. I kombination med detta kan förlorad spänst i mjuka gommen – en muskel som ligger bakom hårda gommen mot svalget – samt i tungan, som då faller bakåt. Fettansamling i övre luftvägen, stora halsmandlar och eller körtlar i näsan resultera i en trång övre luftvägspassage och därmed snarkning. 

Snarkljuden beror på de vibrationer som uppstår när luftpassagen i svalget är för trång och mjuka gommen börjar vibrera. I extrema fall kan ljudet från en snarkare komma upp i 80 decibel. I vissa fall täpps övre luftvägen igen helt under inandning, vilket resulterar i ett andningsuppehåll, en sömnapné. 

Anledningar till att vi snarkar eller får sömnapnéer:

 • Dålig hälsa och övervikt.
 • Osunda mat- och alkoholvanor. 
 • Muskelavslappnande mediciner t.ex. sömntabletter, morfinpreparat.
 • Ärftliga faktorer eller medicinska orsaker såsom trånga näsgångar, förstorade näskörtlar eller halsmandlar. 
 • Förslappad muskulatur i svalg och luftvägar. 
 • Olika sjukdomar, till exempel brist på sköldkörtelhormon (hypothyreos), diabetes, reumatism, stroke, fetma, förhöjt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar. 
 • Rökning och passiv rökning.

Diagnostisering av sömnapnésyndrom

Många kan känna sig osäkra på hur man går till väga för att få reda på om man är drabbad av sömnapné. Det gäller särskilt personer som lever ensamma och inte har någon som kan uppmärksamma eventuella nattliga andningsuppehåll.

Om du har problem, eller misstänker att du har problem med snarkning och sömnapné, brukar turordningen vara den att du först vänder dig till din vårdcentral eller husläkare, som sedan remitterar dig vidare till specialistklinik för sömnutredning.

Dessa kliniker brukar vanligtvis ligga på sjukhusens öron-näsa-halsavdelning (ÖNH) eller lungavdelning. Snarkning och misstänkt sömnapnésyndrom kan du även ta upp med din tandläkare, som också kan remittera dig vidare till instans för sömnutredning.

Behandling av sömnapné syndrom fram tills idag

Det finns olika sätt att lindra snarkningar och sömnapnéer. Vid valet av behandling är det flera faktorer som spelar in. Dels tas hänsyn till svårighetsgraden av apnéerna, den drabbades ålder samt övriga sjukdomar, såsom hjärt- och kärlproblematik. 

Vanligaste behandlingen vid sömnapnésyndrom är CPAP, Continuous Positive Airway Pressure – övertrycksandning med mask – eller snarkskena (sömntandställning) som båda kompenserar för den nedsatta andningsförmågan. Personen är dock bunden till att använda sin CPAP eller snarkskena varje natt.

Bernt blev av med grav sömnapné och reflux

Bernt från Kungsbacka hade grav sömnapné, vilket upptäcktes av hans fru. Däremot var det reflux som höll Bernt vaken om nätterna. Båda problemen behandlade han effektivt med hjälp av IQoro.

Bättre resultat kan man inte förvänta sig i min ålder menade de, det var en acceptabel nivå. Sjuksköterskan sa att jag kunde lämna tillbaka CPAP:en, vilket kändes bra. Läs Bernts berättelse

CPAP – övertrycksandning med mask

CPAP är den mest effektiva symtombehandlingen av medelsvår och svår sömnapné. Förenklat handlar det om att du sätter på dig en ansiktsmask som trycker in luft, vilket gör att dina andningsvägar öppnas.

En del upplever CPAP-masken som bullrig och svår att sova med. Andra kan störas av slangar eller en mask som inte passar. Viktigt är därför att få en individuellt utprovad mask.[1]

Snarkskena eller apnéskena

Vid lätt till måttlig sömnapné är snarkskena ett vanligt behandlingsalternativ samt vid svår sömnapné i de fall då andra behandlingsmetoder inte tolereras. En snarkskena utprovas hos en tandläkare med speciell kompetens inom området. Snarkskenan flyttar fram underkäken och på så sätt underlättas andningen när du sover. [1] 

Personer som använder en snarkskena, ska vara medvetna om att det är en tandregleringsapparatur som sätts in i munnen och som kan förflytta tänderna mer eller mindre. Eftersom underkäken flyttas fram nattetid kan behandlingen på sikt utveckla ett underbett.

För de som inledningsvis har ett normalt bett är detta givetvis inte önskvärt. Förändringarna sker dock långsamt och bör följas upp av ansvarig tandläkare. Ibland måste därför behandlingen med snarkskenan avbrytas.[1]   

Kirurgiska ingrepp

Kirurgi är numera en ovanlig behandlingsform då bra studier på behandlingseffekterna är få och biverkningar är vanliga efter operation på mjuka gommen. Kirurgi kan dock tillämpas på barn om sömnapnén är orsakad av till exempel stora halsmandlar eller körtlar i näsan. Även stora halsmandlar hos vuxna med sömnapné rekommenderas att åtgärdas operativt. [1]

IQoro – en neuromuskulär behandlingsmetod

IQoro har, genom flera vetenskapliga studier, visat att den effektivt kan träna upp muskulaturen som är involverad när vi äter, sväljer och andas. Idag, efter mer än 20 års klinisk erfarenhet, vet vi att IQoro ger markanta förbättringar bland patienter som varit hänvisade till CPAP-behandling eller där snarkoperationer misslyckats. 

Forskningen visar dessutom på att muskulaturen i övre luftvägarna och mjuka gommen stärks signifikant efter träning med IQoro. Personer med totalförlamning i svalget återfick sin funktion efter 13 veckors träning.[5] 

Objektiva tester med högupplösnings manometri- och tryckmätningar har visat på att den neuromuskulära behandlingsmetoden med IQoro kommer åt muskulatur hela vägen från munhåla till diafragma. [6, 7] IQoro når styrsystemet för sväljningsprocessen som också är tätt sammankopplad med andningsfunktionen.

Pilotstudie av behandling av sömnapné med IQoro

En pilotstudie har genomförts i Sverige där personer med sömnapnésyndrom hänvisade till CPAP-behandling också parallellt tränat med IQoro under tre månader. Sömnregistrering, innan och efter tre månaders perioden, har visat på tydliga förbättringar där andningsuppehållen minskat från grav till lätt apné. 

Mot denna bakgrund, med granskade och internationellt publicerade artiklar, lång klinisk erfarenhet av positiva behandlingsresultat, pilotstudie, samt att IQoro är en behandling utan negativa bieffekter och endast kräver 30 sekunders träning tre gånger under dagtid, kan behandlingen redan idag rekommenderas som ett komplement till CPAP eller snarkskena för de med obstruktiv sömnapné (OSA), till de som lider av social snarkning. 

I de fall behandlingseffekten av träning med IQoro upplevs så pass bra att du önskar avsluta pågående behandling med CPAP eller snarkskena som är förskriven av läkare bör detta ske i samråd med ansvarig vårdkontakt i samband med kommande och redan planerade återbesöket.

Större studier på snarkning och sömnapné är under planering. Förhoppningen är också att detta kan väcka intresse hos andra att använda IQoro i liknande studier för att på längre sikt och vetenskapligt kunna säkerställa effekten av IQoro även inom detta område.

Källhänvisningar

 1. Hjärt och lungfonden (2016), Sömnapné – En skrift om andningsuppehåll under sömn, vetenskapligt ansvarig: Karl Franklin, universitetslektor och överläkare, Enheten för kirurgi, Umeå universitet, Umeå, Experter: Richard Harlid, överläkare vid Aleris FysiologLab i Stockholm; Jan Hedner, professor i sömnrelaterade sjukdomar, Sömnlaboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg; Michael Lysdahl, Aleris FysiologLab i Stockholm; Eva Lindberg, docent och överläkare, verksamhetschef för lung och allergikliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala; Marie Marklund, tandläkare och universitetslektor vid institutionen för odontologi, Umeå universitet. 
  Sömnapné – En skrift om andningsuppehåll under sömn.pdf
   
 2. Sömnapné.se, http://www.somnapne.se 
   
 3. Yaggi HK, Concato J, Kernan WN, Lichtman JH, Brass LM, Mohsenin V. Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. N Engl J Med 2005: 353: 2034-2041.
   
 4. K. A. Franklin, C. Sahlin, H. Stenlund, E. Lindberg, Sleep apnoea is a common occurrence in females, European Respiratory Journal Mar 2013, 
  41 (3) 610-615; DOI: 10.1183/09031936.00212711
   
 5. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748. DOI:10.3109/00016489.2016.1145797
  http://dx.doi.org/10.3109/00016489.2016.1145797.
   
 6. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Effect of IQoro® training in hiatal hernia patients with misdirected swallowing and esophageal retention symptoms. Acta Otolaryngol. 2015 Jul;135(7):635-9.
   
 7. Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562
  Open access: http://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i24/7558.htm