Integritetspolicy

Varför har vi en integritetspolicy?

MYoroface AB (”vi”, ”oss” och ”MYoroface”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via www.iqoro.com ”Webbplatsen” och vid beställningar som görs via telefon. Policyn gäller både för dig som handlar i egenskap av privatperson och för dig som handlar i egenskap av företrädare för en myndighet, kommun, ett företag eller en organisation (”Organisation”).

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

MYoroface AB, org.nr 556902-6791, med adress Sjötullsgatan 16, 824 55 Hudiksvall och telefonnummer 010-551 75 79 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till telefonnummer 010-551 75 79 eller skicka ett e-postmeddelande till info@iqoro.com.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss i samband med en beställning via Webbplatsen eller via telefon eller uppgifter som vi har samlat in från dig.

Personuppgifter som du har lämnat till oss

När du genomför ett köp hos oss eller registrerar dig för nyhetsbrev kommer du att lämna viss information om dig till oss. Informationen som du lämnar till oss kan till exempel vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du har genomfört ett köp hos oss kommer vi att behandla uppgifter om ditt köp samt din köphistorik.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Administration av ditt köp

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress för att kunna administrera ditt köp och för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Om du lämnat ditt telefonnummer i syfte att få sms-avisering behandlar vi ditt telefonnummer i sådant syfte. Om du handlar i egenskap av företrädare för en Organisation är den lagliga grunden för vår behandling att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp.  Om du handlar i egenskap av privatperson är den lagliga grunden för vår behandling alltid ditt uttryckliga samtycke du lämnade i samband med köpet. Om uppgifterna inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra ditt köp på Webbplatsen eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Om du handlar i egenskap av privatperson och väljer att göra en beställning via telefon kommer vi, utöver de personuppgifter som anges ovan, även att behandla ditt personnummer för att göra en kreditprövning och ställa ut en faktura på ditt köp. Den lagliga grunden för vår behandling är alltid ditt uttryckliga samtycke som du lämnade i samband med köpet. Om ditt personnummer inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra ditt köp via telefon eftersom vårt enda betalningsalternativ vid betalning via telefon är faktura och vi då måste veta exakt vem du är och kunna göra en kreditprövning. Om du inte vill uppge ditt personnummer till oss kan du istället välja att göra ditt köp via Webbplatsen och välja något annat betalningsalternativ.

Marknadsföringsändamål

Vi vill gärna att du som har köpt en eller flera produkter fortsätter att få tillgång till den senaste forskningen som vi informerar om samt nyheterna från oss. Om du har lämnat ditt samtycke till det kommer vi att behandla ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrev till dig. Den lagliga grunden för vår behandling av ditt namn och din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrev till dig är det samtycke som du lämnade i samband med att du genomförde ett köp hos oss.

Laglig skyldighet

Vi behandlar information om vilken produkt du har köpt för att uppfylla krav på spårbarhet enligt tvingande regler om medicintekniska produkter för att kunna säkerställa att vi eller tillverkaren av en produkt kan kontakta dig om det skulle krävas med hänsyn till säkerhetsskäl. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för medicintekniska produkter som krävs enligt lag.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas av oss på MYoroface. När det krävs kan vi även komma att dela din information med våra utvalda samarbetspartners och leverantörer. Det kan ske av följande anledningar:

  • För att det du har beställt ska kunna levereras hem till dig delar vi dina kontaktuppgifter med transportföretag för transport av din beställning.
  • För betalning eller kreditupplysning kan vi komma att dela uppgifter om ditt namn och personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation till betalningsförmedlare, inkasso och kreditföretag.
  • Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer eller samarbetspartners vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till MYoroface.

De personuppgifter som externa aktörer kan få tillgång till enligt ovan behandlas endast för våra ändamål och i enlighet med denna policy. Utöver detta lämnas dina uppgifter även ut till Klarna vid ditt köp om du betalar via Klarna. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vi och våra samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Med undantag för vad som anges nedan sparas personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera ditt köp eller för att fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt köp eller fullgöra vårt avtal, normalt fram till att varan är levererad och betald.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

För att uppfylla krav på spårbarhet enligt regler om medicintekniska produkter, sparar vi dina uppgifter i enlighet med tvingande krav i lag.

Om du särskilt har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer vi att spara personuppgifter bestående av ditt namn och e-postadress tills du avregistrerar dig eller återkallar ditt samtycke.

I vissa fall kan dina personuppgifter komma att sparas längre än vad som angetts ovan. Personuppgifterna kan sparas längre om vi är skyldiga att göra detta enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du göra detta genom att kontakta oss per post eller e-post. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.