När ska man avstå från behandling med IQoro?

Avstå från behandling

Klinisk erfarenhet visar att det finns tre sjukdomstillstånd när behandling med IQoro för vuxna generellt inte kan rekommenderas. Vänligen kontakta oss innan du beställer om du har någon av dessa diagnoser:

 • Trigeminusneuralgi 
 • Paraesofageala bråck
 • Akalasi / achalasia cardiae

Inled behandlingen med försiktighet

Om du har någon av följande diagnoser bör du inleda behandling med IQoro med försiktighet. Läs mer längre ner på den här sidan, eller ta kontakt med vår kundsupport för att få hjälp med att börja träna på rätt sätt.

 • Tinnitus 
 • Whiplashskada
 • Perifer ansiktsförlamning -idiopatisk perifer facialispares – Bells pares

Biverkningar och träningsvärk

Det finns inga fynd i de vetenskapliga studierna som visar någon negativ biverkning av behandling med IQoro. Det finns inte heller några biverkningar rapporterade till företagets kvalitetssystem gällande avvikelse på grund av allvarlig händelse i samband med träningen. 

Initialt kan IQoro ge träningsvärk i de muskler som aktiveras. Vanligen sätter sig träningsvärken i tugg-, tunga-, svalg- och nackmuskler. Träningsvärk är ofarligt och går över av sig själv. 

Sjukdomstillstånd

Som tidigare nämnts finns det tillstånd där träning med IQoro inte är lämpligt utifrån annan grundsjukdom/tillstånd.

 • Trigeminusneuralgi 
 • Paraesofageala bråck
 • Akalasi / achalasia cardiae

Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi karaktäriseras av attacker med kortvarig intensiv ansiktssmärta. Sjukdomen debuterar vanligen omkring 50 års ålder och det är vanligare hos kvinnor. Varje år insjuknar ca 6/100 000 personer.

Sjukdomen delas upp i klassisk- och symtomatisk trigeminusneuralgi.

Vid symtomatisk trigeminusneuralgi har man funnit både tumör eller neurologisk sjukdom som orsak till smärtan. Smärtorna misstolkas inte sällan som att de kommer från tänder eller bihålor. I bägge fallen verkar höger sida drabbas dubbelt så ofta som vänster. 

Paraesofageala bråck

Vid ett paraesofagealt bråck har en del av magsäcken tryckts upp i bröstkorgen, till vänster om matstrupen (under hjärtat), medan den gastroesofageala junktionen (gränsen mellan matstrupe och magsäck) är kvar under diafragman. Paraesofageala bråck glider inte tillbaka av sig. Detta är ett minde vanligt tillstånd. 

Akalasi / Achalasia cardiae

Akalasi / Achalasia Cardiea är en ovanlig typ av esofageal dysfagi (sväljsvårigheter kopplade till matstrupen), men kan i vissa fall påminna om symptomen för diafragmabråck som är betydligt vanligare.

Gäller det diagnosen Akalasi ska hela den latinska benämningen användas i journalen achalasia cardiae, inget annat. Det är tyvärr inte ovanligt att diafragmabråck (hiatus hernia) och akalasi förväxlas, vilket kan leda till en feldiagnostisering vid ett läkarbesök.

Det kan även uppstå missförstånd mellan läkare och patient då läkaren för att beskriva ett fysiskt stopp/hinder/förträngning, t.ex. vid övre matstrupsmunnen (PES), använder sig av det latinska ordet akalasi som betyder stopp/förträngning. Här ger vi mer information om likheter och skillnader mellan diafragmabråck och Akalasi.

Andra diagnoser

Tinnitus

Det har hänt att personer med tinnitus får en förändrad ljudbild än vad de vanligen har när de inleder träning med IQoro. Detta beror på att en av de nerver som stimuleras vid träning med IQoro går till mellanörat. Denna förändrade ton kan upplevas som positiv eller negativ. Det är inte farligt att träna med IQoro. 

Vi rekommenderar att träning med IQoro inleds smygande och för att sedan ökas successivt till optimala 3×10 sekunder per session, 3 gånger om dagen. Stanna av och backa eventuellt i antal träningssekunder om du känner att du går för fort fram. Ring gärna vår kundservice för råd och support i din träning. 

Whiplashskada

Vid en whiplashskada är det viktigt att inleda behandlingen mjukt och försiktigt för att undvika belastning av nacken. Det är viktigt att tänka extra noga på träningstekniken och huvudets position för att se till att det är läpparna som spänns och inte nacken. Eftersom att musklerna i nacken kan vara väldigt försvagade är det vanligt med träningsvärk i det området i början av träningen.

Vi rekommenderar att inleda med tre sekunder per töjning de första två till tre veckorna. Därefter kan man öka med en sekund per vecka, så länge det känns bra. Öka till max 10 sekunder per töjning.

Perifer ansiktsförlamning – idiopatisk perifer facialispares – Bells pares

Perifer ansiktsförlamning skiljer sig från central ansiktsförlamning. Om en person med perifer ansiktsförlamning ombeds lyfta ögonbrynen, sluta ögonen och le samtidigt kan man i den förlamade ansiktshalvan inte kan följa med i rörelserna.

Till exempel kan det undre ögonlocket inte följa med i rörelsen utan blir hängande och det är vanligt att man ser ögonvitan under iris. Ögonbrynet på den drabbade sidan lyfter sig inte och mungipan höjer sig inte utan ger ett något ledset och avslappnat intryck. 

Vi rekommenderar att träning med IQoro inleds smygande och sedan ökas successivt till optimala 3×10 sekunder per session, 3 gånger om dagen. Stanna av och backa eventuellt i antal träningssekunder om du känner att du går för fort fram. Ring gärna vår kundservice för råd och support i din träning.

Träningen ska ske framför spegel så att den sker liksidigt/synkroniserat. Här hittar du mer information om likheter och skillnader mellan perifer- och central ansiktsförlamning.

Olika användningsområden

IQoro har flera användningsområden och inom olika professioner. IQoro är ett lämpligt träningsredskap vid behandling/rehabilitering av olika typer dysfagi, sväljsvårigheter, reflux, diafragmabråck, snarkning och sömnapné.

Detta kan inkludera patienter med allvarliga respiratoriska symtom, patienter på intensivvårdsenheter, de som använder syrgas nasalt och de med hjärtsjukdomar.

IQoro används med fördel vid:

 • olika typer av sväljsvårigheter. Även lämpligt när patienten har PEG eller naso-gastrik sond 
 • ansiktsförlamning
 • otydligt tal
 • näsdropp och dregling
 • nedsatt kroppskontroll
 • diafragmabråck
 • heshet och harkling
 • snarkning och sömnapné

IQoro efter stroke

I Sverige används normalt inte IQoro den första veckan efter en stroke då patienten kan vara desorienterad och risk för återfall/ny stroke är som störst.

När första veckan har passerats efter inträffad stroke är patienten oftast stabil och det är lämpligt att inleda träning med IQoro om man här misstänker/iaktar dysfagi. 

IQoro vid progredierande sjukdomar

Om träning med IQoro har en effekt även vid MS, Parkinsons, ALS är inte vetenskapligt säkerställd. Att IQoro kan fungera som ett komplement är dock troligt utifrån att den dominerande delen av forskningen är utförd på personer med stroke.

Därutöver finns klinisk erfarenhet av behandling på personer med nämnda diagnoser. IQoro kan inte bota dessa sjukdomar men träning med IQoro har visat sig ha en positiv inverkan på den funktioner som patienten har kvar. Effekten visar sig genom bibehållande effekt längre tid av de muskler som annars snabbare skulle ha förlorat sin funktion

Exempel på neurologiska sjukdomar är Parkinson, MS, ALS och demens.

IQoro vid andra tillstånd

Det finns patienter som inte är fysiskt stabila eller har möjlighet att träna med IQoro av andra anledningar. Som vid all annan rehabiliterande insats görs individuella bedömningar före träning med IQoro inleds.

Tillstånd då svårigheter att inleda träning med IQoro kan vara: 

 • ovilja eller annan oförmåga att samarbeta
 • sväljsvårigheter som beror på en oförmåga att ta emot intryck
 • hög muskeltonus, som efter diskussion med multidisciplinära teamet som samarbetar kring patienten, avråds träning med IQoro. Kommer teamet fram till att träning med IQoro bör testas kan detta ske assisterat och inledningsvis med IQoro-testpaket.