Om forskningen på IQoro

IQoro är framtagen genom vetenskaplig forskning. Men vad innebär det egentligen?

Vetenskaplig forskning betyder att studier är utförda med en god kvalitet och enligt specifika systematiska metoder. Forskningen kring IQoro är även godkänd av en etisk nämnd eftersom det ingår människor i studierna.

Vad betyder det att vetenskaplig forskning ska följa specifika systematiska metoder?

En vetenskaplig studie ska vara repeterbar, alltså vara möjlig för en annan forskare att genomföra på samma vis och då få liknande resultat.

Det är ungefär som att du följer ett recept som beskriver hur du lagar sockerkaka och då ska slutresultatet bli en sockerkaka. Det blir inte formfranska eller plättar.

Öppenhet och redovisning

Vid vetenskaplig forskning ger man full insyn i hur studien har gått till väga. Resultatet ska kritiskt granskas och forskarna försvarar validiteten av den data man använt, metoden för genomförandet och de slutsatser man dragit. Resultatet ska sedan publiceras i en vetenskaplig skrift.

Samtliga studier där IQoro har använts är publicerade. Det innebär att den som önskar kan läsa resultatet och hur man kommit fram till det.

För att underlätta om du vill ta del av forskningen har vi sammanställt samtliga publicerade vetenskapliga artiklar om studier på IQoro. Där finns även länkar för att kunna ladda ned rapporterna i sin helhet, gratis i de fall det är möjligt.

Finansiering av vetenskaplig forskning

Samtliga studier på IQoro som publicerats under de senaste 20 åren har finansierats med svenska medel. Det sker genom skattepengar och olika forskningsstiftelser i Sverige.

Dessa organisationer och stiftelser har bidragit till forskningen på IQoro:

Sjukvårdsregionala forskningsrådet (RFR) är ett forskningsråd med syfte att ge anslag för att stärka klinisk forskning med målet att lösa ett hälsoproblem, samt att bidra till forskning med hög kvalitet och relevans för hälso- och sjukvården.

Capio Forskningsstiftelse stödjer forskning som ska leda till fördjupad kunskap om hur vårdinsatser kan minska patienters lidande, öka livskvaliteten och förbättra arbetssätt inom vården.

Forte är ett statligt forskningsråd och statlig myndighet (under Socialdepartementet) som finansierar vetenskaplig forskning för bland annat människors hälsa. På uppdrag av regeringen initierar och finansierar Forte forskning och arbetar aktivt för kunskapsspridning.