Studier på behandling av diafragmabråck med IQoro

Tre av de sjutton studier som genomförts på effekten av IQoro fokuserar på behandling av diafragmabråck. Här tittar vi närmare på dessa studier.

Studierna ger tydliga resultat

Hur kan man veta att det går att träna bort reflux, halsbränna och andra symtom på diafragmabråck med IQoro? Det kanske viktigaste svaret är att de vetenskapliga studierna ger tydliga resultat. 

Inte mindre än 17 vetenskapliga studier har gjorts på effekten av träning med IQoro. Även om IQoro alltid används på samma sätt skiljer sig utgångspunkten mellan studierna och en rad olika symtom har undersökts.

Vill du fördjupa dig i studierna så hittar du via länken alla publicerade vetenskapliga artiklar på träning med IQoro.

Tre studier med fokus på diafragmabråck

Det är framförallt tre studier som undersökt vanliga symtom på diafragmabråck och här kommer vi att fokusera på vad de kommit fram till.

1. IQoro förbättrar symtomen vid diafragmabråck

Studien Effect of IQoro training in Hiatal hernia patientes with misdirected swallowing and esophoeal retention symtoms visar att daglig träning med IQoro har en signifikant* förbättrande effekt på ett antal olika symtom hos personer med diafragmabråck.

Symtom som undersöktes var felsväljningar, heshet, hosta, stoppkänsla i bröstet och klumpkänsla i halsen

Alla deltagarna förbättrades i samtliga symtom och majoriteten av symtomen försvann helt (54–73 procent beroende på symtom).

Det kunde också konstateras att diafragman aktiveras under träning med IQoro, vilket gör att den blir starkare och därmed kan kontrollera magsäckens position och läckaget av magsyra.  

Kort sagt visade studien att IQoro ger en förbättring för den som har ett diafragmabråck med besvärliga symtom.

Läs mer: Vad innebär statistisk signifikans och signifikant förbättring?

Så gick studien till

Totalt 28 patienter, häften män och hälften kvinnor, mellan 22-85 år som haft besvär i minst ett år innan studiestarten fick träna med IQoro 90 sekunder om dagen under 6-8 månader. Patienternas värden mättes innan och efter behandlingsperioden.

IQoro som en del av en hälsosam vardag

2. Konstaterat diafragmabråck eller inte – det spelar ingen roll

Studien Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro training undersökte om personer med sväljsvårigheter (esophageal dysfagi) och refluxsymtom förbättras genom träning med IQoro.

Patienterna delades upp i två grupper. En grupp med personer som hade ett diafragmabråck som konstaterats genom undersökning och en annan grupp med symtom på diafragmabråck, men där det inte kunnat konstateras genom undersökning.

Samtliga deltagare hade sväljsvårigheter och 86 procent hade symtom på reflux vid studiestarten.

Resultatet visade att det inte var någon skillnad i resultat mellan de som hade ett diagnostiserat diafragmabråck och de som enbart hade symtom, men där diafragmabråck inte kunnat konstateras vid undersökning (det är vanligt att diafragmabråck inte går att se vid en undersökning).

Deltagarna fick lika bra resultat oavsett vilken grupp de tillhörde. Samtliga deltagare upplevde en signifikant förbättring efter träningen med IQoro.

Resultatet visar att träning med IQoro ger ett lika bra resultat för personer med konstaterat diafragmabråck, som för personer enbart med symtom.

Så gick studien till

Totalt 43 patienter, 22 män och 21 kvinnor, mellan 19-85 år delades upp i två grupper beroende på om de hade ett konstaterat diafragmabråck eller enbart symtom på diafragmabråck. Patienternas värden mättes innan behandlingsperioden och tränade sedan med IQoro 90 sekunder om dagen under 6 månader innan uppföljning gjordes.

Innan studien undersöktes att det inte fanns neurologiska förklaringar till patienternas symtom. Man konstaterade även att det inte var någon statistiskt signifikant skillnad i hur allvarliga symtom patienterna hade innan undersökningen.

Har du ett diafragmabråck?

Gör ett enkelt självtest på 3 minuter

Du får svar direkt.

3. Övervikt är inget hinder för effektiv behandling

Studien Oral neuromuscular training relieves hernia-related dysphagia and GERD symptoms as effectively in obese as in non-obese patients visade att överviktiga kan förvänta sig lika bra resultat som normalviktiga när följande vanliga symtom på diafragmabråck följdes upp:

  1. reflux
  2. halsbränna
  3. bröstsmärta,
  4. sväljsvårigheter
  5. klumpkänsla i halsen
  6. hosta
  7. heshet
  8. felsväljningar.

Deltagarna delades upp i tre grupper beroende på BMI (vikt i förhållande till längd). Samtliga grupper förbättrades signifikant i alla symtom.

Det fanns ingen skillnad mellan hur mycket de förbättrades. Förutom att kraftigt överviktiga, där halsbränna, hosta och felsväljning var vanligare, förbättrades mer än normalviktiga.

Så gick studien till

Totalt 86 patienter, 40 män och 46 kvinnor, delades upp i tre grupper beroende på BMI: Normalviktiga; måttligt överviktiga; kraftigt överviktiga. Patienternas värden mättes innan behandlingsperioden och tränade sedan med IQoro 90 sekunder om dagen under 6 månader innan uppföljning gjordes.

Medianåldern varierade mellan 52-72 år mellan de olika grupperna. Samtliga deltagare hade under en längre period (minst ett år) haft symtom på reflux och åt PPI-läkemedel. Deltagarna undersöktes före studien för att utesluta bakomliggande sjukdomar.

Sammanfattning: Vad säger studierna?

Resultaten i alla tre studierna är enhetliga. Träning med IQoro minskar symtom från diafragmabråck hos alla deltagare. Många blir helt symtomfria.

Det finns inte heller någon statistiskt signifikant skillnad mellan olika grupper som man har undersökt, även där är resultaten enhetliga.

Sammanfattningsvis visar resultaten från studierna att IQoro är en behandling av reflux, halsbränna och sura uppstötningar som har vetenskapligt bevisad effekt.