Bettavvikelse och käkutveckling

Här belyser vi i stora drag möjligheten att genom träning med IQoro stärka och förbättra balansförhållandet mellan olika muskelgrupper i ansikte och munhåla redan under tillväxtperioden, från cirka 1 års ålder. Därmed kan avvikelser förebyggas samt redan etablerade avvikelser lindras eller elimineras.

Tidiga insatser under tillväxtperioden ökar möjligheten att optimera bett- och käk-utvecklingen samt förutsättningen för att också optimera munnens funktioner.

Bettavvikelser förekommer hos cirka 60–75 procent av befolkningen och finns hos både barn och vuxna. Av dessa har 30 procent avvikelser som bör åtgärdas.[2] Obehandlade bettavvikelser kan påverka den orala hälsan samt bett- och käkfunktionen.

Det är viktigt att tidigt observera barn som ofta har en öppen mun och andas med munnen. Detta signalerar om att balansförhållandet mellan olika muskelgrupper i ansikte och munhåla har rubbats, vilket i förlängningen kan leda till avvikelser både i munnens funktioner samt bett- och käkutvecklingen.

Illustration av en person med avvikande bett-och käkutveckling

Svårigheter med läppslutning och en frekvent öppen mun kan yttra sig i dregling, muntorrhet, ökad risk för karies, ökad infektionsrisk samt vanliga bettavvikelser som öppna bett, utstående tänder (proklinerad överkäksfront), överbett och smalt gomtak.

Samtliga avvikelser påverkar i olika grad förmågan att tugga, bearbeta maten, svälja samt kan också påverka förmågan att forma ljud. Därtill har vi de psykosociala faktorerna att ta hänsyn till, med allt vad ett avvikande utseende kan föra med sig i vardagen.[1]

Bakomliggande orsaker

Från att de första mjölktänderna bryter fram vid några månaders ålder, tar det ungefär 14 år innan vi fått 28 permanenta tänder. Under den här perioden växer även käkarna och ansiktet. Efter det att tillväxtperioden är avslutad sker fortsatta men mycket små förändringar av bettförhållandena.

För en del utvecklas emellertid inte bettet enligt normalbilden. Förhållandet mellan över- och underkäken utvecklas annorlunda än det som förknippas som normalt. Det kan handla om tänder som bryter fram på ett felaktigt vis, att det finns platsbrist eller att käkarna är för små i förhållande till tändernas bredd. Det kan även röra sig om över- eller underbett.[1]

Genetiska faktorer styr huvudsakligen tändernas och käkarnas utveckling. Under tillväxtperioden, från 6–8 månader till 12–14 års ålder, kan även yttre faktorer ligga bakom en ogynnsam bett- och käkutveckling.

Yttre faktorer kan vara långvariga sugovanor på exempelvis tumme eller andra fingrar, napp, underläpp och nappflaska med mera och orsakar bettavvikelser om inte ovanan avbryts i tid. Andra orsaker kan vara yttre trauma som exempelvis olycksfall vid sportaktiviteter, på lekplatser eller i trafiken. [1]

Under tillväxtperioden kan en rubbning i balansförhållandet mellan olika muskelgrupper i ansikte och munhåla orsaka följande avvikelser:[6]

 • Öppen mun – kan orsakas av stora halsmandlar (tonsiller) eller näskörtel (adenoid) som täpper till andningsvägarna. En annan orsak kan vara för svaga tuggmuskler.
 • Öppet bett – för att kunna svälja vid denna avvikelse, faller tungan ut automatiskt in i öppningen mellan över- och underkäksframtänder, i syfte att uppnå en tätning framtill och på så sätt skapa ett undertryck i munhålan. Detta är en förutsättning för att kunna svälja optimalt. Sammantaget är detta också anledningen till att det öppna bettet inte kan elimineras utan åtgärd.
 • Kort överläpp – kompenseras genom att trycka upp underläppen, vilket medför spända munbotten- och hakmuskler samt bygger in ett felaktigt sväljmönster.
 • Svag överläpp – ger utstående överkäksframtänder, proklinerad överkäksfront.
 • Svag underläpp – ger utstående underkäksframtänder, proklinerad underkäksfront.
 • Slapp, svag tunga – breder ut sig och kan trycka ut underkäksframtänder.
 • Hakmuskel starkare i förhållande till tungan – trycker in underkäksframtänderna, till att luta inåt, retroklinerad underkäksfront.
 • Kinder starkare i förhållande till tungan – ger ett högt gomtak.
 • Tunga starkare i förhållande till kinder – ger ett grunt och brett gomtak.

Tandreglering, ortodontisk behandling

Under tillväxtperioden fokuseras på åtgärder att tidigt avbryta ovanor som exempelvis tumsugning.

Om en käk- eller bettavvikelse etablerats i det permanenta bettet kan en tandreglering, ortodontisk behandling, bli aktuell. Denna behandling insätts efter att tillväxtperioden är avslutad och då de permanenta tänderna normalt har kommit fram, vanligen vid 12–14 års ålder. Utseendet börjar i denna ålder spela större roll samtidigt som individen då anses kunna tacka ja eller nej till tandreglering. 

För att korrigera avvikelserna kan behandling med en avtagbar tandställning utföras av en allmäntandläkare eller med en fast tandställning som utförs av en specialist i ortodonti. Vissa mer komplicerade bett- och käk-avvikelser kan kräva en kombination av kirurgisk och ortodontisk behandling.[1]

I den allmänna barn- och ungdomstandvården ingår behovsprövad tandreglering. Tandreglering i vuxen ålder kan genomföras, men innebär då en kostnad för den enskilde individen. Kostnaden uppskattades år 2005 till minst 30 000 kr[1]. Idag är den troligtvis betydligt högre.

Behandling med IQoro

Från cirka 1 års ålder kan träning med IQoro göras i förebyggande syfte.  Den neuromuskulära behandlingen – 30 sekunder, 3 gånger dagligen – optimerar balansförhållandet mellan olika muskelgrupper i ansikte och munhåla.

Förklaringen till detta är att träning med IQoro stimulerar de uppåtgående, afferenta, känselnerverna och på så sätt når styrsystemet för att bland annat kunna aktivera all tvärstrimmig muskulatur i ansikte, munhåla och svalg [5]. Sammantaget kan därför avvikelser förebyggas samt redan etablerade avvikelser lindras eller elimineras under tillväxtperioden.

Behandling med IQoro kan sättas in i förebyggande syfte då öppen mun eller munandning uppmärksammas hos barnet. Om stora halsmandlar eller körtel i näsan är orsaken till munandningen, varpå det kan krävas en operativ åtgärd, är det också av värde att postoperativt träna [3] med IQoro för att förbättra och stärka muskulaturen i ansikte, munhåla och svalg [5].  

Genom att IQoro når styrsystemet för sväljningsprocessen, vilken också är tätt kopplat till styrsystemet för andra kroppsfunktioner däribland andning, förmågan att forma ljud (tal) och kroppshållning (postural kontroll)[4] med mera förklarar det varför behandling med IQoro kan förbättra våra basala funktioner att kunna andas, äta, tugga, svälja, tala och le[5].

Vuxna med bett- och käk-avvikelser, där operativ åtgärd krävts, kan postoperativt vara hjälpta av träning med IQoro för att återfå optimal muskelfunktion i ansikte, munhåla och svalg.

Källhänvisningar

 1. SBU, (2005), Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv – en systematisk litteraturöversikt. https://www.sbu.se/contentassets/17090202cd864117a22698e16581e177/fulltext_tandreglering.pdf
   
 2. Malmö Högskola, Ortodonti, Forskning. Hämtad: 2016-10-18 https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fakulteten/Avdelning-och-kansli/Ortodonti/Forskning/
   
 3. Zhu Y, Li J, Tang Y, Wang X, Xue X, Sun H, Nie P, Qu X, Zhu M. Dental arch dimensional changes after adenoidectomy or tonsillectomy in children with airway obstruction: A meta-analysis and systematic review under PRISMA guidelines. Medicine (Baltimore). 2016 Sep;95(39):e4976. doi: 10.1097/MD.0000000000004976
   
 4. Hägg M., Tibbling L. Effect of IQoro® training on impaired postural control and oropharyngeal motor function in patients with dysphagia after stroke. Acta Otolaryngol 2016; 136 (7):742-748. DOI:10.3109/00016489.2016.1145797 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00016489.2016.1145797
   
 5. Forskning bakom IQoro  – se separat artikellista här.
   
 6. Castillo Morales RC, Brondo JJ, Haberstock B. In: Die orofaziale Regulationstherapie, 1st ed. München: Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG München, Bad Kissingen, Baden-Baden, Berlin, Düsseldorf, Heidelberg, 1991, pp 21-188.

Läs mer