Behandling med IQoro prövas i studie om undernäring

96-åriga Nils Broberg tycker det är bra att det finns en effektiv behandlingsform att träna upp sväljförmågan.

I senaste oktobernumret av tidningen Ä skriver vi om den nationella forskningsstudien SOFIA. En studie omfattande fyra län inom korttidsvården för äldre, där man sökt svar på hur undernäring och munhälsoproblem kan förebyggas genom strukturerad användning av vårdens resurser.

I studien har de arbetat med en unik behandlingsmetod – munskärmen IQoro – för att se om den hjälper äldre med ät- och sväljsvårigheter. Ett av de boenden som har deltagit i studien är Fredens Kulle i Hudiksvall.

I takt med ökad ålder försvagas vår muskulatur, så även muskelfunktionen i ansikte, munhåla, svalg och matstrupe, ner till magsäcken. Även smak och känsel påverkas. Betydelsen av god munhälsa, sväljförmåga och förmåga att äta, är aspekter som onekligen påverkar näringstillståndet och livskvalitén hos äldre, men ofta förbises i vården. Dessa faktorer orsakar onödigt lidande (se tidigare artikel i Ä. nr 2/2015 ”Munhälsa relaterad till sväljning och livskvalitet hos äldre personer som vistas på korttidsboenden”.)

I den nationella forskningsstudien, kallad SOFIA: Swallowing function, Oral health, and Food Intake in old Age, som pågått mellan åren 2013 och 2015, har korttidsboenden i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro ingått. Ett stort antal aspekter av munhälsa, ätande, sväljförmåga och vårdkvalitet har undersökts. […]

Vi hänvisar här till PDF av artikeln i tidningen Ä: 
Munskärmsbehandling prövas i studie om undernäring 

Följande personer har initierat det nationella forskningsprojektet:

Eva Carlsson, leg. Sjuksköterska, fil.dr., forskningsledare och forskningshandledare på Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Örebro universitet, Region Örebro län.

Lena Olai, leg. Sjuksköterska, med.dr., universitetslektor, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna samt äldrestrateg, Region Dalarna.

Mary Hägg, leg. Tandläkare, med.dr., spec. omr. orofacial medicin, post.doc, chef för Tal & Svälj Center, ÖNH, ÖNH-kliniken Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg.

Mona Persenius, leg. Sjuksköterska, fil. dr., universitetslektor, Hälsovetenskaper, Hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads universitet.

Katri Ståhlnacke, leg. Tandhygienist, dr.odont.vet.,

verksamhetschef vid Folktandvårdens Folkhälsoenhet,

Region Örebro län.

Studien genomförs i samarbete med Umeå-, Örebro- och

Karlstad Universitet, samt Högskolan Falun med tre doktorander; sjuksköterska, logoped och tandhygienist.